Обговорення проекту "Районної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Ренійському районі на 2018-2020 роки".

Ренійська районна державна адміністрація до 15 жовтня 2018 року проводить обговорення проекту "Районної Програми сприяння розвитку громадянського суспільства  у Ренійському районі на 2018-2020 роки". 

Зауваження та пропозиції приймаюсть по телефону - (04840) 4-31-25

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

 

    РЕНІЙСЬКА РАЙОННА РАДА  ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Двадцять третьої  сесії районної ради шостого скликання

 

Про затвердження Районної програми

сприяння розвитку громадянського

суспільства у Ренійському 

районі на 2018-2020 роки

 

   Відповідно до статті 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 31 липня 2004 року № 854/2004 "Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики", з метою сприяння розвитку громадянського суспільства, здійснення координаційних заходів, пов'язаних із забезпеченням участі громадськості у процесі формування та реалізації державної політики, залучення громадян до участі в реалізації державної політики, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів влади, а також забезпечення демократичності., гласності, відкритості та прозорості в діяльності органів влади обласна рада 

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Районну програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Ренійському районі на 2018-2020 роки, згідно додатків.

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію  районної ради з економічних питань, бюджету, законності та захисту прав громад.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Додаток

                                                                                   до проекту рішення __  сесії   _______________ скликання

                                                                                   Ренійської  районної ради

                                                                                   від «___» _____________2018 року

 

 

 

 

 

Районна Програма

сприяння розвитку громадянського суспільства

у Ренійському районі на 2018-2020 роки

 

 

м. Рені

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Визначення понять

 

Громадянське суспільство – це система самостійних суспільних інститутів і відносин, що характеризуються високим рівнем суспільної свідомості та політичної культури, які забезпечують умови для реалізації приватних інтересів і потреб індивідів та колективів, життєдіяльності соціальної, культурної та духовної сфер та перебувають за межами регулювання держави, але охороняються та гарантуються нею.

Інститути громадянського суспільства - це громадські організації, професійні і творчі спілки, організації роботодавців, благодійні фонди, волонтерські та релігійні організації, бізнес-асоціації, недержавні засоби масової інформації, органи самоорганізації населення, ініціативні групи громадян та інші непідприємницькі товариства та установи.

Сприяння розвитку громадянського суспільства з боку місцевих органів влади – це налагодження ефективної взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, що базується на партнерстві, взаємній зацікавленості у досягненні цілей, пов’язаних з процесом демократизації усіх сфер державного управління та суспільного життя, соціально-економічним та духовним прогресом, всебічним забезпеченням захисту прав і свобод людини та громадянина.

Районна цільова програма зі сприяння розвитку громадянського суспільства – це сукупність взаємопов’язаних завдань і заходів, узгоджених за строками та ресурсним забезпеченням з усіма задіяними виконавцями, спрямованих на розв’язання найактуальніших проблем розвитку громадянського суспільства у Ренійському  районі, реалізація яких здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших залучених ресурсів і є складовою щорічної програми соціально-економічного розвитку регіону.

Третій сектор — сума недержавних неприбуткових організацій (ННО), якою може бути консолідований громадський рух, який складається з окремих, взаємно не підпорядкованих, але взаємодіючих громадських організацій, які спрямовують енергію громадян на творчу діяльність і тим самим знижують соціальну напругу в суспільстві

 

II. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ

 

Районна влада розглядає інститути громадянського суспільства як рівноправних партнерів з вирішення питань регіонального та місцевого значення. Стан розвитку відносин між районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства засвідчує демократичність і публічність процесів та реалістичність кроків подальшого розвитку громадянського суспільства в районі.

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» створено Громадську раду при Ренійській районній  державній адміністрації. Головною метою цього консультативно-дорадчого органу є участь у формуванні й реалізації державної й регіональної політики з питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя в районі, участь у масових заходах, акціях тощо.

Досі існує низький рівень усвідомлення громадянами демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем; недосконалість місцевих механізмів сприяння розвитку громадянського суспільства; слабка координованість та інституційна слабкість інститутів громадянського суспільства, відсутність конструктивного діалогу між владою та громадськістю.

Інструментом вирішення проблем розвитку інститутів громадянського суспільства в районі може стати прийняття та реалізація районної цільової Програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Ренійському районі на 2018-2020 роки (далі – Програма), яка спрямовує зусилля районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування на створення сприятливих умов для ефективного функціонування третього сектору, передбачає залучення інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації державної і регіональної політики, а також більш повного використання їхнього потенціалу для розвитку регіону.

Ухвалення програми підвищить значення громадської проблематики в поточній та довгостроковій діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, а також сприятиме розвитку громадської активності.

 

 

ІІІ. МЕТА ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає у створенні сприятливих умов для подальшого  розвитку громадянського суспільства в Ренійському районі, підвищення ефективності комунікації органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, забезпечення участі громадських лідерів у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності, вдосконаленні правових механізмів та практики демократії участі, забезпеченні системного аналізу процесів у сфері громадських відносин, сприяння громадській активності та збереженню громадянсь­кого порозуміння на території Ренійського району.

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

 • створення сприятливих умов для статутної діяльності і розвитку мережі інститутів громадянського суспільства;
 • вдосконалення систематичних консультацій з громадськістю на місцевому рівні;
 • сприяння діяльності громадських рад та створення умов для проведення громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • реалізації у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування району принципів відкритості, прозорості і публічності;
 • забезпечення участі представників інститутів громадянського суспільства у формуванні та реалізації державної і регіональної політики;
 • фінансової підтримки кращих суспільно корисних програм і проектів інститутів громадянського суспільства, підтримки різноманітних форм місцевої демократії;
 • здійснення аналізу процесів у сфері громадсько-політичних відносин;
 • адаптація нових форм участі громадян у обговоренні питань місцевого значення та підвищення громадянської активності;
 • сприяння діяльності громадських організацій екологічної направленості стосовно збереження унікальної екології Придунавья;
 • створення належних умов для участі молоді у реалізації молодіжної політики в районі;
 • популяризація кращих практик діяльності громадських організацій;
 • сприяння розвитку волонтерського руху, благодійництва і меценатства;
 • сприяння розвитку молодіжного волонтерського руху;
 • підвищення рівня громадянської просвіти, проведення просвітницьких заходів щодо можливостей інститутів громадянського суспільства;
 • розвиток механізмів електронного врядування;
 • забезпечення умов для суспільно-політичної стабільності, громадянського порозуміння та об’єднання зусиль громадськості щодо забезпечення подальшого розвитку району;
 • висвітлення заходів Програми та заходів сприяння розвитку громадянського суспільства в мережі Інтернет, засобах масової інформації;
 • забезпечення координації зусиль Ренійської районної державної адміністрації та Ренійської районної ради у реалізації заходів Програми.

Здійснення заходів, визначених у Програмі, забезпечить комплексний підхід до створення системи ефективної співпраці місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, необхідної для вирішення завдань соціально-економічного і культурного розвитку та збереження громадянського порозуміння в районі.

 

IV. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ'ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ

СТРОКИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма передбачає проведення протягом 2018-2020 років заходів, спрямованих на залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної регіональної політики у межах району та конкретних населених пунктів, розвиток різних форм співпраці влади та ІГС, підтримку їх ініціатив, вивчення громадської думки жителів району.

 

Досягнення мети Програми відбуватиметься у наступних аспектах: нормативно-правовий – удосконалення нормативно-правових актів з питань діяльності ІГС; фінансово-ресурсний – створення прозорих механізмів фінансової підтримки діяльності ІГС з боку місцевих органів влади, диверсифікація ресурсних джерел; інституційно-інфраструктурний – сприяння розвитку ІГС, їх взаємодії між собою, поінформованості, обміну досвідом; комунікаційний – налагодження комунікацій між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та ІГС і суб'єктами господарювання; навчально-методичний – активна реалізація навчальних заходів для представників ІГС та працівників місцевих органів влади з сучасних методів роботи та способів взаємодії; інформаційний – створення спільного інформаційного простору по висвітленню діяльності місцевих органів влади та ІГС; контрольно-моніторинговий – здійснення систематичного моніторингу взаємодії органів місцевої влади та ІГС, громадського контролю і громадської експертизи, контролю за дотриманням принципів партнерства.

Розпорядником коштів Програми є Ренійська районна   державна адміністрація.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, інших джерел, не заборонених чинним законодавством, та уточнюється під час складання проекту районного бюджету на відповідний рік в межах наявного фінансового ресурсу. (Додаток 1)

Строк виконання Програми – чотири роки (2018-2020 роки).

 

V. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ ПРОГРАМИ

ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Напрями діяльності Програми – це комплексна система програмних завдань, визначених для виконання в межах Програми і спрямованих на досягнення її мети.

Програма є продуктом усвідомленого консенсусу місцевої влади та ІГС Ренійського району. В основу проекту Програми покладений принцип зосередження зусиль на пріоритетних питаннях розвитку громадянського суспільства. Виходячи з цього, визначено чотири стратегічні напрями Програми:

Напрям 1. Активізація громадян  та ІГС у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем.

Напрям 2. Забезпечення належних умов для створення і діяльності ІГС в Ренійському районі.

Напрям 3. Розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні пріоритетних проблем територіальних громад.

Напрям 4. Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та місцевих органів влади.

Основними завданнями Програми є: залучення громадськості до процесів формування та реалізації державної політики, реалізація у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району принципів відкритості, прозорості і публічності.

Показниками виконання завдань Програми є:

Напрям 1:

- кількість діючих ІГС (громадських та благодійних організацій, профспілкових організацій, творчих спілок, органів самоорганізації населення, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, громадських формувань з охорони громадського порядку та ін.), у розрізі населених пунктів району – у динаміці по роках;

- кількість і тематика звернень громадян з аналізом у відповідності із чинним положенням;

- кількість членів територіальних громад, які узяли участь у таких формах локальної демократії, як громадські слухання, загальні збори, місцеві ініціативи, місцеві референдуми тощо.

 Напрям 2:

- кількість ІГС, які отримують фінансову підтримку з місцевих бюджетів та від благодійників, обсяги цієї підтримки;

- кількість ІГС, які використовують приміщення комунальної власності на пільгових умовах;

- заходи і спрощення процедур легалізації ІГС у межах чинного законодавства, кількість ІГС, створених і легалізованих за звітний період.

Напрям 3:

- кількість населених пунктів, які впровадили механізм соціального замовлення;

- обсяги фінансових ресурсів, які на конкурсній основі реалізовані через механізм соціального замовлення, кількість проектів, реалізованих силами ІГС;

- кількість спільних акцій, проведених органами влади та ІГС у межах співпраці;

- кількість консультативно-дорадчих органів, робочих груп, піклувальних рад тощо, які діють в районі за участю громадськості.

Напрям 4:

- кількість навчальних заходів, проведених за участю представників громадськості та органів влади;

- кількість учасників вказаних   заходів;

- кількість комунікативних заходів з обміну досвідом з представникам ІГС та органів влади з інших регіонів області, України та з інших країн.

Виконання Програми дасть змогу:

забезпечити конструктивну співпрацю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з ІГС;

активізувати участь громадськості у формуванні та реалізації регіональної та місцевої політики;

ураховувати пропозиції ІГС та думку громадськості у вирішення завдань суспільно - політичного та соціально-економічного розвитку територій;

інформувати жителів району про діяльність місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, ІГС.

VI. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Напрями Програми передбачають взаємодію з консультативно-дорадчими органами, проведення публічних та інформаційних заходів щодо реалізації державної та регіональної політики, вивчення громадської думки, сприяння в реалізації конституційних прав мешканців району, підтримка ініціатив суб'єктів громадянського суспільства.

Заходи Програми передбачають проведення зустрічей та консультацій з громадськістю в рамках роботи консультативно-дорадчих органів при Ренійській районній державній адміністрації та її структурних підрозділах, виконавчих комітетах сільських, селищних рад, залучення громадських організацій до заходів, що проводяться місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підтримку їх ініціатив, популяризації здобутків та потенціалу Ренійського району, вивчення громадської думки жителів району. (Додаток 2)

 

VII. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Загальну координацію та контроль за виконанням Програми здійснює районна державна адміністрація та постійні комісії районної ради: з питань законності, правопорядку, прав громадян, депутатської діяльності, етики та гласності; з питань бюджету, фінансів,  економіки, міжнародних зв’язків, інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва та регуляторної політики.

Відповідальним виконавцем Програми є відділ комунікацій з громадськістю районної державної адміністрації, який щорічно, до 15 січня, інформує  Ренійську районну раду про хід виконання Програми.

Громадський супровід виконання Програми здійснює Громадська рада при Ренійській районній державній адміністрації .


 

Додаток 1 до Програми

Ресурсне забезпечення Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Ренійському районі на 2018-2020 роки

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

Роки виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми 

(тис.грн)

2018 р.

2019 р.

2020 р.

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

-

-

-

-

районний бюджет

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

 

 

 

 

 

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми сприяння розвитку громадянського суспільства

в Ренійському районі на 2018-2020 роки

 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., у тому числі:

Очікуваний результат

Всього

2018 рік

2019 рік

2020 рік

1

Активізація громадян та ІГСМ у контексті демократичних механізмів участі та самоорганізації у процесі вирішення місцевих проблем

1.1. Залучення громадськості до обговорення соціально значущих питань представницьких та виконавчих органів, що виносяться на розгляд районної ради або затверджуються розпорядженнями голови РДА

Напередодні сесії та під час підготовки розпоряджень у відповідності до регламентів

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській райдержадміністрації

 

-

-

-

-

Підвищення соціальної обґрунтованості актів, що приймає місцева влада

 

 

1.2. Вивчення громадської думки з соціально значущих питань в масштабах Ренійського району

Щоквартально 2018-2020 рр.

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Виявлення пріоритетних соціальних проблем та громадська оцінка діяльності органів влади

 

Забезпечення належних умов для створення і діяльності ІГС в Ренійському районі

2.1. Сприяння запровадженню механізмів громадського контролю силами ІГС у певних галузях соціальної сфери

 

 

2018-2020  рр.

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Контроль за підвищенням якості виконаних робіт та запобігання проявам корупції

 

 

2.2. Сприяння забезпеченню належних умов для створення та діяльності ІГС

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації;

-

-

-

-

-

Створення сприятливих нормативно-правових умов для формування і діяльності ІГС

 

Розвиток механізмів співпраці органів влади з ІГС у вирішенні пріоритетних проблем територіальних громад

3.1. Реалізація соціальних проектів, розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, які визначені переможцями на конкурсних засадах

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації;

Районний бюджет

-

-

-

-

Вирішення пріоритетних соціальних проблем силами ІГС

 

 

3.2. Проведення щорічного районного конкурсу «Кращий волонтер року»

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській

Райдержадміністрації

Відділ культури райдержадміністрації;

Районний бюджет

-

-

-

-

Залучення небайдужих людей до волонтерської діяльності, розширення волонтерського руху

 

 

3.3. Сприяння роботі громадської ради при   Ренійській  райдержадміністрації

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській райдержадміністрації

Районний бюджет

-

-

-

-

 Вирішення пріоритетних соціальних проблем силами ІГС

 

 

3.4. Проведення щорічного конкурсу «Кращий благодійник року»

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській

Райдержадміністрації

 

Відділ культури райдержадміністрації;

 

 

Районний бюджет

-

-

-

-

Стимулювання благодійницької активності підприємців, громадян та інститутів громадянського суспільства

 

 

3.5. Проведення конкурсу журналістів на краще висвітлення проблематики громадянського суспільства

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; громадська рада при Ренійській райдержадміністрації

Відділ культури райдержадміністрації;

 

Районний бюджет

-

-

-

-

Професійна популяризація процесів розвитку громадянського суспільства в районі

 

Підвищення професійного рівня та інституційної спроможності ІГС та місцевих органів влади

4.1. Практикувати стажування фахівців органів влади, студентів, активістів громадського руху на базі працюючих ІГС

2018-2020 рр

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації;

-

-

-

-

-

Ознайомлення зацікавлених осіб з діяльністю ІГС, для розвитку конструктивної співпраці з ними.

 

 

4.2. Комунікативні заходи, обмін досвідом та навчання фахівців органів виконавчої влади, лідерів ІГС з питань запровадження громадської експертизи, доступу до публічної інформації тощо

Щопівроку 2018-2020 рр.

Відділ комунікацій з громадськістю райдержадміністрації; Громадська рада при Ренійській райдержадміністрації

-

-

-

-

-

Підвищення професійного рівня посадових осіб представників ІГС з основних напрямків розвитку громадянського суспільства

 

Всього за напрямами діяльності

-

-

-

-

 

 

Районний бюджет

-

-

-

-