АРВ перелік адміністративних послуг

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту розпорядження  виконуючого  обов’язки голови Ренійської  районної державної адміністрації  "Про перелік  адміністративних послуг, що надаються   Центром надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі Аналіз) розроблено з дотриманням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308.

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Частиною 6 статті 12 Закону України „Про адміністративні послуги” передбачена необхідність затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Ренійській  районній державній адміністрації  (далі – Перелік), до якого включається перелік адміністративних послуг, затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р „Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”. У зв’язку з цим виникає проблема відсутності затвердженого Переліку, яку неможливо розв’язати за допомогою ринкових механізмів, бо затвердження вказаного документа за своїм характером є регуляторним актом. На теперішній час відсутні чинні регуляторні акти, які б дозволяли вирішити вказану проблему.

Відсутність затвердженого Переліку негативно впливає на Центр надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації перешкоджаючи ефективному та законному наданню адміністративних послуг,

На даний час адміністративні послуги, які надаються структурними підрозділами Ренійської райдержадміністрації, можна отримати у суб’єктів надання адміністративних послуг, які розміщені в різних приміщеннях. Суб’єкти звернень втрачають час на пошук місцезнаходження суб’єктів надання адміністративних послуг, стоять у чергах, не зовсім розуміючи процедуру отримання відповідних адміністративних послуг. Все це створює незручності для суб’єктів звернень, призводить до втрати їхнього часу та викликає невдоволення. Тому виникла необхідність створення постійно діючого органу, який дозволить отримувати адміністративні послуги через адміністратора, шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

Проект розпорядження виконуючого обов’язки  голови Ренійської районній державній адміністрації «Про перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації» розроблений з метою удосконалення механізму надання адміністративних послуг та приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема до норм Закону України «Про адміністративні послуги».

2. Визначення цілей державного регулювання.

Ціллю державного регулювання є затвердження Переліку з метою забезпечення ефективного функціонування Центру та спрощення процедури надання адміністративних послуг.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.

Одним із способів державного регулювання є прийняття розпорядження виконуючого  обов’язки голови Ренійській районної державної адміністрації "Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Ренійській районній державній адміністрації», яким затверджується Перелік. Це сприятиме забезпеченню ефективного надання адміністративних послуг через Центр, що дозволить досягти рівності всіх заявників перед законом, доступності інформації про порядок та процедуру надання адміністративних послуг, неупередженості та справедливості, відкритості та прозорості процесу надання адміністративних послуг, оперативності та своєчасності їх надання, доступності та зручності для суб’єктів звернень, раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг, захищеності персональних даних.

Альтернативним є збереження існуючого стану справ. У такому випадку Центр фактично не зможе функціонувати, надання адміністративних послуг здійснюватиметься безпосередньо суб’єктами їх надання. Така процедура є непрозорою, не зручною для суб’єктів звернення. Ця альтернатива не відповідає вимогам Закону України „Про адміністративні послуги”.

Як бачимо, найбільш прийнятним є обрання першого способу досягнення визначених цілей державного регулювання

4. Опис механізмів і заходів, які забезпечують розв’язання визначеної проблеми.

Проектом  цього регуляторного акта передбачено затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через  Центр надання адміністративних послуг при Ренійській  районній державній адміністрації, яким передбачено:

- створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

 - організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 - спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 - забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

 - забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 Реалізація такого регуляторного акта забезпечить надання адміністративних послуг, виключно через Центр надання адміністративних послуг при Ренійській  районній державній адміністрації, а також реалізувати основні принципи  державної політики у сфері  надання адміністративних послуг у частині  забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів

 

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта буде затверджено Перелік, що забезпечить ефективне функціонування Центру та спростить процедуру надання адміністративних послуг.

Зовнішні фактори не мають жодного впливу на дію регуляторного акта.

Реалізація засад запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з державного та місцевих бюджетів, а також додаткових витрат часу та коштів суб’єктів звернення, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, суб’єктів надання адміністративних послуг.

Державний нагляд та контроль здійснюватиметься відповідно до вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та інших чинних нормативно-правових актів шляхом проведення базового, повторного, періодичного відстеження результативності регуляторного акта.

Даний регуляторний акт відповідає вимогам чинного законодавства. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи будуть ознайомлені з ним та матимуть можливість впровадження та виконання його вимог. 

        6. Очікувані результати прийняття акта.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи після прийняття регуляторного акта не зазнають жодних додаткових витрат грошових коштів та часу у процесі отримання/надання адміністративних послуг. Прийняття регуляторного акта не потребує витрат з державного чи місцевого бюджету.

Таблиця „Аналіз вигод та витрат”

Сфера дії

Витрати

Вигоди

1

2

3

Держава

Реалізація проекту розпорядження не потребує додаткових витрат з державного бюджету. Забезпечення надання адміністративних послуг через Центр передбачається в межах видатків на утримання органу, що прийняв рішення про його створення, а також органів, що є суб’єктами надання адміністративних послуг.  

Надання адміністративних послуг через Центр, у відповідності із вимогами чинного законодавства.  

Громадяни, юридичні особи, що не є суб’єктами господарювання

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, спрощення процедури надання адміністративних послуг визначених у Переліку.

Суб’єкти господарювання

Немає

Забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при наданні адміністративних послуг, спрощення процедури надання адміністративних послуг. Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, буде здійснюватися у встановленому законодавством порядку в дозвільному центрі, утвореному відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", який є складовою частиною Центру

 

7. Термін дії акта.

Даний проект регуляторного акту може бути використаний протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальними. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8.   Визначення показників результативності регуляторного акта.

 

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких буде поширюватися дія акта;

- кількість звернень одержувачів адміністративних послуг, у розрізі суб'єктів господарювання та фізичних осіб;

- кількість адміністративних органів, які за принципом організаційної єдності надають адміністративні послуги у Центрі надання адміністративних послуг при Ізюмській районній державній адміністрації;

- розмір надходжень до місцевих бюджетів та розмір коштів, пов’язаних з дією акта;

- розмір часу, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта, зменшиться;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість наданих адміністративних послуг;

- середній термін розгляду звернення;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитись базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження проводитиметься одночасно з прийняттям регуляторного акту соціологічним методом до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту розпорядження на сайті Ренійської райдержадміністрації (http://reni-rda.odessa.gov.ua).

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне – раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження за показниками результативності, наведеними у пункті 8 аналізу регуляторного впливу.

Повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг