АРВ Положення про центр

Аналіз регуляторного впливу 

до проекту розпорядження голови Ренійської  районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Ренійського району»

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

            Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж, іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

            Необхідність прийняття розпорядження голови Ренійської  районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Ренійського району» дасть змогу розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг в Ренійському  районі :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- представники органів, які надають адміністративні послуги розміщені в різних приміщеннях;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- одержувачу послуг необхідно здійснити багато погоджувальних дій у значної кількості представників органів, які надають адміністративні послуги, що збільшує термін отримання адміністративної послуги;

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;

- відсутність відкритої та зрозумілої інформації щодо надання адміністративних послуг.

 

2. Визначення цілі державного регулювання

             Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

 Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги в Ренійському  районі шляхом створення та функціонування центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить статус центру, його основні завдання, статус персоналу, основні завдання адміністраторів та їх повноваження, статус керівника центру та його обов’язки, порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення центру.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей.

Альтернативним способом є відмова від затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Ренійського району. Даний спосіб вважається неефективним, оскільки на районному рівні відсутній чіткий порядок організації роботи центру.

Однією з альтернатив може бути розробка та прийняття відповідного нормативного акту на вищому рівні. Таке регулювання буде недосконалим, оскільки Типове положення не завжди враховує всі зміни в законодавстві; кожен район необхідно розглядати окремо, враховуючи його специфіку.

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що від таких альтернатив необхідно відмовитися.

 

4. Опис механізмів та заходів, що пропонуються застосувати для розв’язання проблеми.

Проектом регуляторного акту визначаються:

-          основні завдання центру надання адміністративних послуг;

-          статус персоналу, основні завдання адміністраторів та їх повноваження;

-          статус керівника центру та його обов’язки;

-          порядок фінансування та матеріально-технічного забезпечення центру;

-          конкретизовано час прийому суб’єктів звернень в центрі.

 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Досягнення визначених у даному проекті регуляторного акту цілей можливе при дійсному спрощенні процедури отримання адміністративних послуг та поліпшенні якості їх надання.

 Прийняття запропонованого регуляторного акта сприятиме реалізації основних принципів державної політики у сфері надання адміністративних послуг у частині забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень при отриманні адміністративних послуг, мінімізує корупційну складову за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів, що є надзвичайно актуальною вимогою часу.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності центру надання адміністративних послуг.

Дія даного регуляторного акту не приведе до негативних наслідків, що потребують компенсації можливої шкоди.

 

6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акту.

 

Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

-        відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

-        дотримання принципу організаційної єдності;

-        раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

-        мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

-        вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

-        мінімізація корупційної складової;

-        оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

-        налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

-        формування в суспільстві позитивного іміджу влади.

На утримання Центру надання адміністративних послуг.

Сфера інтересів суб’єктів звернення (фізична особа, юридична особа)

-        доступність та зручність;

-        належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

-        чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

-        отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

-        мінімізація часу на очікування в черзі;

-        мінімізація кількості відвідувань центру для отримання результату надання адміністративної послуги;

-        можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

-        контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги;

-        отримання у приміщенні центру професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

-        вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

-        визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

-        наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

-        доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

У разі платності послуги плата за надання адміністративних послуг згідно чинного законодавства. Інші додаткові витрати не плануються.

 

 

7. Строк дії регуляторного акта.

            Даний проект регуляторного акту – розпорядження голови Ренійської  районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг Ренійського району» є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого терміну. Він запроваджується без встановлення обмежень по часу, проте існує ймовірність, що на нього можуть вплинути невизначені зовнішні та внутрішні чинники, передбачити які на сьогодні не є реальним. Тому, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

            У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватися та вивчатися:

-    розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;

-    кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;

-    розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

-    час, що витрачається суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб стосовно основних положень регуляторного акта;

            - кількість наданих адміністративних послуг;

            - середній термін розгляду звернення;

            - кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Для оцінки результативності впливу регуляторного акта буде проводитись базове, повторне та періодичне відстеження.

Базове відстеження проводитиметься одночасно з прийняттям регуляторного акту соціологічним методом до набрання ним чинності шляхом опрацювання наданих зауважень та пропозицій за наслідками оприлюднення проекту розпорядження на сайті Ренійської райдержадміністрації (http://reni-rda.odessa.gov.ua).

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через рік після набрання ним чинності, періодичне – раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження за показниками результативності, наведеними у пункті 8 аналізу регуляторного впливу.

Повторне та періодичне відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

 

державний адміністратор

відділу надання адміністративних послуг

Ренійської райдержадміністрації                                                  І.М. Мотрук

В.о. голови Ренійської районної

державної адміністрації                                                                 С.В. Баримов