09.06.2014

Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг у Ренійському районі

УКРАЇНА

РЕНІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

м. Рені

«_____» _____________ 2014 року                       № ___________________

 

 

 

Про затвердження Положення про центр надання адміністративних послуг у Ренійському районі

 

         Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та на виконання вимог Закону України «Про адміністративні послуги», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013р. №118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг» з метою забезпечення надання адміністративних послуг у Ренійському районі:

 

1. Затвердити Положення про центр надання адміністративних послуг у Ренійському районі (додається).

 

2. Контроль за виконання розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації.

 

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації                                       С.В. Баримов                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

від «_____»____________2014р.

№____________________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

центру надання адміністративних послуг у Ренійському районі

 

 1. Центр надання адміністративних послуг у Ренійському районі (далі - центр)  - утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг при Ренійській районній держадміністрації  і є постійно діючим робочим органом районної державної адміністрації.

 

 2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації.

 

 3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

 

 4. Основними завданнями центру є:

 

 1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

 

 2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

 

 3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

 

 5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації, та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

6. У центрі за рішенням  голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень райдержадміністрації.

 

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

 

8. Складовою частиною центру, утвореного при Ренійській районній держадміністрації, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

 

 9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

 Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

 

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

 12. Основними завданнями адміністратора є:

 

 1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

 

 2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 

 3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

 

 4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

 

 5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

 

 6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

 

 13. Адміністратор має право:

 

 1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

 

 2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

 

 3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

 

 4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

 

 5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

14. Здійснення функцій з керівництва та відповідальність за  організацію діяльності центру покладається на відділ надання адміністративних послуг Ренійської районної державної адміністрації

 

  15. Центр очолює керівник відділу надання адміністративних послуг райдержадміністрації. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

 

 16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр:

 

 1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;

 

 2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

 

 3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

 

 4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

 

 5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

 

 6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

 

 7) може здійснювати функції адміністратора;

 

 8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр.

 

9) організовує збирання пропозицій і зауважень суб’єктів звернень щодо якості надання адміністративних послуг, їх аналіз, вжиття відповідних заходів.

 

 17. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

 

 18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови райдержадміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою райдержадміністрації.

 

            19.  Час прийому суб’єктів звернень у центрі:

 

Понеділок

з 09.00 до 16.00 год

Вівторок

з 13.00 до 20.00 год

Середа

з 09.00 до 16.00 год

Четвер

з 13.00 до 20.00 год

П’ятниця

з 09.00 до 16.00 год

Субота

з 09.00 до 16.00 год

Неділя

вихідний день

 

Розпорядженням голови  районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

 

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                 Г.Д. Соколова