12.08.2014

Про створення дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру при райдержадміністрації

                                                                                             Зареєстровано в Ренійському  районному

                                                                                              управлінні юстиції

                                                                                               22 листопада 2006 року №12/92

 

РЕНІЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

Про створення  дозвільного центру з видачі документів дозвільного характеру

при  райдержадміністрації

 

               Відповідно до статей 13, 19 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», наказу Державного комітету  України  з питань регуляторної   політики та підприємництва від    05.12.2005  N 116, рішення Представництва державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва в Одеській області від 06.09.2006 року № 135,  з метою створення більш сприятливих умов для розвитку підприємництва:

1. Створити центр з видачі документів дозвільного характеру при райдержадміністрації з метою запровадження погоджувальної та дозвільної процедури у сфері господарської діяльності за принципом організаційної єдності при райдержадміністрації, з визначенням спеціаліста сектору торгівлі відділу економіки  райдержадміністрації адміністратором дозвільного центру.

2. Затвердити:

2.1. Положення про адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу  з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності (додається)

2.2. Порядок    взаємодії  представників  місцевих    дозвільних    органів, адміністратора,  суб'єктів господарювання та територіального органу спеціально уповноваженого органу, з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні (додається)

3. Районній СЕС (Вовк В.В.), відділу ГУ МНС України в Одеській області (Кравченко Ю.С.), відділу земельних ресурсів у Ренійському районі (Брицько М.Я.), відділу містобудування  та архітектури райдержадміністрації (Бєлали М.М.), Грабовській С.В., головному спеціалісту, начальнику інспекції ДАБК, Мірчевському С.А., начальнику управління ветеринарної медицини,   головному  інспектору ветеринарної медицини    у Ренійському районі, та рекомендувати міському голові Маципудрі Є.М.,   з метою сприяння спільному здійсненню погоджувальних  та дозвільних процедур суб’єктами господарювання через дозвільний центр при райдержадміністрації, визначити посадових осіб – представників вказаних дозвільних органів  - які будуть залучені до видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

4. Визначити координатором діяльності дозвільного центру першого заступника голови райдержадміністрації М.О.Лизогуба.

5. Вважати такими, що втратили чинність:

- Розпорядження голови райдержадміністрації від 22 червня 2005 року № 166/А- 2005 «Про запровадження погоджувальної та дозвільної процедури у сфері господарської діяльності за принципом «Єдиного офісу».

- Розпорядження голови райдержадміністрації від 30 грудня 2005 року № 428/А – 2005 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження райдержадміністрації від 22 червня 2005 року №166/А- 2005»

6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

 

Голова районної

державної адміністрації                                                              А.М. Булгаров

 

17 листопада 2006 р.

№ 634/А-2006

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

 райдержадміністрації

  від «17» листопада 2006 р.

  № 634/А 2006

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про адміністратора  та порядок його  взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи  у сфері господарської діяльності

 

 

І. Загальні положення

 

1. Це  положення регламентує діяльність адміністратора, відповідно до Закону України «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності», який здійснює видачу документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності та забезпечує взаємодію  з місцевими дозвільними органами, суб’єктами господарювання та територіальним органом спеціально уповноваженого органу з питань дозвільної системи  у сфері господарської діяльності щодо видачі суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру.

2. Адміністратор – спеціаліст сектору торгівлі відділу економіки райдержадміністрації, який організовує видачу суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів та суб’єктів господарювання щодо видачі документів дозвільного характеру.

3. Адміністратор та представники місцевих дозвільних  органів у  своїй діяльності керуються Конституцією України, Законами України,  актами Президента України,  Кабінету  Міністрів України,  іншими  нормативно-правовим  актами,  рішеннями  органів виконавчої влади,  органів місцевого самоврядування,  прийнятими в межах їх повноважень.

4. Адміністратор діє в межах наявного штатного розкладу райдержадміністрації.

5. Очолює діяльність адміністратора  перший заступник голови райдержадміністрації.

6. При  виборі  суб'єктом  господарювання  способу  отримання документів дозвільного характеру,  безпосередньо за зверненням до адміністратора  останній  взаємодіє  з представниками місцевих дозвільних  органів  щодо  видачі документів дозвільного характеру суб'єктам господарювання.

 

ІІ. Визначення термінів

 

     7. Основні  терміни,  які  використовуються  у цьому Положенні вживаються у значенні,  наведеному в Законі України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" .

     8. Інші  терміни  вживаються  у  нижче  наведеному  значенні:

     Заявник - суб'єкт господарювання або уповноважена ним  особа, які  звертаються  до  адміністратора (або дозвільного органу) щодо отримання  документів   дозвільного   характеру,   інформації   та консультації.

 Представники дозвільних органів - посадові особи  відповідних місцевих   дозвільних   органів,   уповноважених   відповідно   до законодавства видавати документи дозвільного  характеру,  у  межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

     Суб'єкт господарювання  -   зареєстрована   в   установленому законодавством   порядку   юридична   особа   незалежно   від   її організаційно-правової форми та форми  власності,  яка  має  намір провадити  або  провадить  господарську  діяльність,  крім органів державної влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  а  також фізична особа - підприємець.

     Центр з  видачі  документів  дозвільного  характеру  (далі  - дозвільний  центр)  -  приміщення,  у  якому працюють представники місцевих  дозвільних  органів  та  адміністратор,  що   забезпечує взаємодію  цих  представників  місцевих  дозвільних  органів  щодо видачі документів дозвільного характеру 

ІІІ. Основні завдання адміністратора

           

Основними завданнями адміністратора є:

     9. Надання суб'єкту господарювання вичерпної інформації  щодо вимог та порядку одержання документа дозвільного характеру.

     10. Прийняття    від   суб'єкта   господарювання   документів, необхідних для  одержання  документів  дозвільного  характеру,  їх реєстрація  та  подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

     11. Забезпечення взаємодії  місцевих  дозвільних  органів  та документообігу.

     12. Контроль   за  додержанням  посадовими  особами  місцевих дозвільних  органів  строків   розгляду   та   видачі   документів дозвільного характеру.

     13. Виконання     інших    завдань,    передбачених    чинним законодавством.

 

 

ІV. Функціональні обов'язки адміністратора щодо видачі документів

дозвільного характеру за принципом організаційної єдності

 

     Адміністратор відповідно   до  покладених  на  нього  завдань виконує такі функції:

 

     14. Надає заявнику вичерпну інформацію щодо вимог та  порядку одержання документа дозвільного характеру, зокрема щодо:

     - переліку  документів,  необхідних  для  отримання   певного документа дозвільного характеру;

     - строку дії відповідного документа дозвільного характеру або необмеженості строку його дії;

     - розміру   плати   або   безоплатність   видачі    документа дозвільного характеру;

     - строку прийняття рішення про видачу або  відмову  у  видачі документа дозвільного характеру;

     - вичерпного  переліку  підстав  для  відмови  у  видачі   та анулюванні документа дозвільного характеру;

     - органів,  уповноважених  видавати   документи   дозвільного  характеру.

     15. Видає бланк заяви та необхідні бланки документів, а також надає  допомогу  при  їх  заповненні,  при  зверненні  заявника до дозвільного центру щодо отримання документа дозвільного характеру.

     16. Приймає від суб'єктів  господарювання  заяву  про  видачу документа  дозвільного  характеру  та  перевіряє наявність повного комплекту документів та відповідність зазначених у них відомостей, необхідних для одержання документа дозвільного характеру.

     Заява та  документи  приймаються  за  описом,   копія   якого видається  заявнику  з відміткою про дату,  номер їх реєстрації та підписом адміністратора.

     Реєстрація заяви   та   документів,   що  додаються  до  неї, проводиться  адміністратором  у  журналі.

     17. Адміністратор  після надходження заяви та документів,  що додаються до неї,  формує дозвільну справу,  веде та забезпечує її зберігання.

     18. Копії   заяви   та   документів,  що  додаються  до  неї, засвідчені підписом адміністратора,  у день реєстрації  заяви  або наступного  робочого дня передаються для розгляду посадовим особам відповідних місцевих  дозвільних  органів,  які  беруть  участь  у наданні  послуг  щодо  видачі  документів дозвільного характеру за певним напрямком.

     19. У  разі  подання  суб'єктом  господарювання  повідомлення (декларації)  про  відповідність  його  матеріально-технічної бази вимогам законодавства (при провадженні визначених законом дій щодо здійснення   господарської   діяльності  без  отримання  документа дозвільного характеру)  адміністратор  у  встановленому  Кабінетом Міністрів  України порядку передає відповідному дозвільному органу оригінал такого повідомлення  (декларації),  залишивши  собі  його копію.

     20. Здійснює   організаційне   та  інформаційне  забезпечення проведення представниками місцевих  дозвільних  органів  спільного обстеження   об'єкта,   на  який  видається  документ  дозвільного характеру.

     21. Забезпечує  взаємодію  та  документообіг  між   місцевими дозвільними  органами  та  їх  представниками в дозвільному центрі щодо видачі документів дозвільного характеру.

     22. Адміністратор  дотримується  порядку  видачі   документів дозвільного  характеру місцевими дозвільними органами за принципом організаційної єдності,  установленого статтею  7  Закону  України "Про дозвільну   систему   у   сфері   господарської   діяльності”.

     23. Видає  суб'єкту   господарювання   документ   дозвільного характеру.

     24. Формує  та веде реєстр документів дозвільного характеру в порядку, установленому уповноваженим органом.

     25. Контролює  за  додержанням  посадовими  особами  місцевих дозвільних   органів   строків   розгляду   та  видачі  документів дозвільного характеру.

     26. Готує  пропозиції  щодо  вдосконалення  процедури  видачі документів   дозвільного   характеру   та   подає  їх  керівництву районної державної адміністрації.

 

 

V. Організація роботи

     27. Організація  взаємодії   місцевих   дозвільних   органів, адміністратора, суб'єктів господарювання та територіального органу уповноваженого органу щодо видачі документів дозвільного характеру встановлюється  порядком,  який затверджується районно державною  адміністрацією  за погодженням з територіальним органом уповноваженого органу.

     28.Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи адміністратора здійснюється за рахунок коштів райдержадміністрації у рамках фінансування.

     29. Районна державна   адміністрація  забезпечує адміністратора повною інформацією щодо порядку видачі  документів дозвільного  характеру  місцевими  дозвільними  органами,  зокрема переліку   документів,   необхідних   для   одержання   документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів  дозвільного  характеру,  розміру  плати  за  їх видачу (у разі встановлення).

     Адміністратор має  право  вимагати  від  дозвільних   органів розміщення  на  стендах  інформації,  необхідної  для  провадження господарської діяльності.

     30. Методичне   забезпечення    діяльності    адміністраторів здійснює уповноважений орган та його територіальні органи.

 

ІV. Порядок взаємодії

 

     31. При  зверненні  суб'єкта господарювання до адміністратора щодо отримання документа дозвільного характеру  останній  здійснює роботу, пов'язану з прийманням необхідних документів для одержання документів  дозвільного   характеру,   забезпечує   взаємодію   та документообіг  між  представниками  місцевих  дозвільних органів у дозвільному центрі, а також видає документи дозвільного характеру.

     32. Проходження дозвільної процедури  передбачає  обов'язкову послідовність   робіт  з  документами  заявника  всіма  учасниками дозвільного центру.

     33. Адміністратор приймає комплект документів,  подання  яких вимагається відповідно до законодавства,  та передає документи для розгляду посадовим особам відповідних місцевих дозвільних органів, які   беруть  участь  у  наданні  послуг  щодо  видачі  документів дозвільного характеру за певним напрямком.

     34. У   разі  необхідності  отримання  документа  дозвільного характеру,  який  видається  дозвільним  органом,  розташованим  в обласному  центрі,  адміністратор повинен передати адміністратору, місцезнаходженням якого є обласний центр, документи, необхідні для отримання   документа  дозвільного  характеру,  отримати  документ дозвільного характеру та видати його суб'єкту господарювання.

     Документи передаються особисто,  поштою або  будь-яким  іншим способом, що не суперечить чинному законодавству.

     35. Протягом установленого законодавством терміну представник відповідного місцевого дозвільного  органу  забезпечує  здійснення відповідної   дозвільної   процедури   (підготовка  та  оформлення документа дозвільного характеру, виконання інших робіт) та передає документи адміністратору.

     36. Адміністратор  наступного  робочого  дня  після одержання документа дозвільного характеру повідомляє заявника  про  місце  і час видачі документа дозвільного характеру.

     37. У  разі прийняття місцевим дозвільним органом рішення про відмову у видачі  документа  дозвільного  характеру  адміністратор повідомляє про це заявника наступного робочого дня після одержання відповідного рішення.

     38. Адміністратор,    уповноважений     приймати     комплект документів,   необхідних   для   отримання  документа  дозвільного характеру   кількома    місцевими    дозвільними    органами,    є відповідальним  за  видачу  кінцевого  комплекту  документів,  які оформлюються посадовими особами дозвільних органів.

     Якщо відповідно   до   законодавства   копії   документів  не потребують  нотаріального  або  іншого  засвідчення,  виготовлення копій  з  оригіналів  документів у необхідній кількості забезпечує заявник  або  адміністратор,  що  приймає   комплект   документів,

засвідчуючи їх своїм підписом.

     39. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на декілька  етапів та включає в себе послідовне погодження кількох  дозвільних органів  (наприклад,  при  погодженні місця розташування земельної ділянки та об'єкта будівництва, видачі дозволу на розробку проекту будівництва  та  складанні  проекту  відведення  земельної ділянки тощо),        адміністратор         забезпечує         проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів без участі суб'єктів господарювання.

     У разі   необхідності   особистої  присутності  заявника  при розгляді  документів  про  це  йому  повідомляється  при   поданні документів для розгляду.

     40. У  випадках,  передбачених пунктом 39 положення, передача  адміністратором   документів   заявника   для   розгляду посадовим   особам  відповідних  місцевих  дозвільних  органів  та отримання від них документа дозвільного  характеру  або  документа про  відмову  у  видачі/погодженні документа дозвільного характеру (із зазначенням підстав у відмові) може фіксуватися у відповідному бланку  погодження  дозвільної  процедури  з приставлянням у ньому підпису  і  дати  адміністратора  та  посадової  особи   місцевого дозвільного органу.

     Форма бланка погодження затверджується  районною державною адміністрацією.

     Для забезпечення   взаємодії   адміністратора   та   місцевих дозвільних   органів   можливе   застосування    інших    способів документообігу між учасниками дозвільного центру.

     41. У   разі   потреби   проведення  обстеження  об'єкта,  на експлуатацію (розміщення) якого отримується дозвільний документ, у випадках   передбачених   законодавством,   представники  місцевих дозвільних органів проводять його комплексно.

     Адміністратор організаційно  та  інформаційно забезпечує таку діяльність представників місцевих дозвільних органів та повідомляє заявника про дату проведення обстеження.

     42. Однією  з  форм видачі дозвільних документів за принципом організаційної єдності,  що забезпечує узгодженість дій дозвільних органів  при  розгляді  заяв  та попередньому погодженні отримання певного   документа   дозвільного   характеру    на    провадження господарської   діяльності,   є  спільні  засідання  представників місцевих дозвільних органів та адміністратора.

     Уповноважені представники    місцевих   дозвільних   органів, повинні бути присутніми  на  вказаних  вище  спільних  засіданнях, мають   право   вносити   пропозиції,   обговорювати  питання,  що розглядаються.  За необхідності представники  місцевих  дозвільних органів можуть виїжджати на місце обстеження відповідних об'єктів.

     Протокол засідання  комісії  є  офіційним  документом,   який підтверджує  обговорення  і  здійснення  висновків  комісією.  При виникненні спірних питань,  що виникають  у  ході  роботи  комісії приймається колегіальне рішення, яке заносяться до протоколу.

     Заявник на бажання може бути присутній на засіданнях  комісії у разі, якщо на засіданні розглядаються його заява, запит.

     Адміністратор забезпечує організацію роботи засідань  комісії та повідомляє заявника про дату та час її проведення.

     43. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного  характеру  посадовою  особою місцевого  дозвільного  органу (термінів розгляду,  розміру плати, тощо) адміністратор інформує  про  це  посадову  особу,  якій  він підпорядковується,  а  також  територіальний  орган уповноваженого органу.

     Територіальний орган  уповноваженого  органу в разі отримання такого  повідомлення  вживає  відповідних  заходів,   передбачених законодавством.

 

VII. Відповідальність

 

     44. Посадові  особи  дозвільних  органів  та адміністратор за порушення  вимог  законодавства   з   питань   видачі   документів дозвільного  характеру несуть дисциплінарну та/або адміністративну відповідальність у порядку, установленому законом.

     45. Дії або бездіяльність посадових осіб  дозвільних  органів та  адміністраторів  можуть  бути  оскаржені  в  суді  у  порядку, установленому законом.

     46. Шкода,  заподіяна адміністраторами та посадовими  особами дозвільного органу фізичним або юридичним особам під час виконання своїх обов'язків,  підлягає відшкодуванню у порядку, установленому законом.

 

VIII. Формування єдиної інформаційної

політики з питань дозвільної системи

 

     47. Дозвільні органи (органи виконавчої  влади  та  місцевого самоврядування)  зобов'язані забезпечувати оприлюднення та вільний доступ  до  необхідної  суб'єктам  господарювання  інформації  для започаткування  та  провадження  ними  господарської діяльності.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

 райдержадміністрації

  від «17» листопада 2006 р.

  № 634/А - 2006

Порядок

взаємодії    місцевих    дозвільних    органів, адміністратора,  суб'єктів господарювання та територіального органу спеціально уповноваженого органу, з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності , які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні

 

            Це  Положення встановлює порядок взаємодії представників місцевих дозвільних органів, адміністратора,  суб'єктів господарювання та територіального органу спеціально уповноваженого органу, з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності , які здійснюють прийом суб’єктів господарювання в одному приміщенні та  забезпечують  реалізацію державної політики у сфері підприємництва, пов‘язаної з видачею документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності.

1. Терміни, які використовуються  у  положенні

 

 Основні терміни, які використовуються у цьому  положенні, вживаються у значенні, наведеному у  положенні про адміністратора , який організовує видачу суб’єктам господарювання документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності:

            Центр з  видачі  документів  дозвільного  характеру  (далі  - дозвільний  центр)  -  приміщення,  у  якому працюють представники місцевих  дозвільних  органів  та  адміністратор,  що   забезпечує взаємодію  цих  представників  місцевих  дозвільних  органів  щодо видачі документів дозвільного характеру

Місцеві  дозвільні органи - посадові особи відповідних місцевих дозвільних органів, уповноважені відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру, в межах відповідної  адміністративно-територіальної одиниці.

Учасники  дозвільного центру –  представники місцевих дозвільних органів, які здійснюють прийом суб’єктів господарювання щодо оформлення та видачі їм документів дозвільного характеру.

          Заявник - суб'єкт господарювання або уповноважена ним  особа, які  звертаються  до  адміністратора (або дозвільного органу) щодо отримання  документів   дозвільного   характеру,   інформації   та консультації.

2. Загальні положення

 

            1. Дозвільний центр об’єднує  в одному приміщенні представників місцевих дозвільних органів виконавчої влади уповноважених відповідно до наданих їм повноважень видавати документи дозвільного характеру, та які здійснюють роботу по прийманню, розгляду заяв, прийняттю рішень щодо видачі документів дозвільного характеру та безпосередньо видачі дозвільних документів.

            2. При виборі суб’єктом господарювання способу отримання документів дозвільного характеру безпосередньо за зверненням у відповідні дозвільні органи, представники яких здійснюють  прийом суб’єктів господарювання  в одному приміщенні, останні зобов’язані забезпечити взаємодію  між собою  з метою своєчасної видачі документів дозвільного характеру.

3. Учасники дозвільного центру у своїй діяльності   керується Конституцією України законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовим актами, розпорядженнями райдержадміністрації та рішеннями райради прийнятими у межах їх повноважень.

3. Принципи взаємодії

 Основними принципами взаємодії є:

4. Суворе дотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють питання дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

5. Організація роботи всіх взаємодіючих місцевих дозвільних органів, уповноважених видавати документ дозвільного характеру та адміністратора за принципом організаційної єдності, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Відповідальність посадових осіб місцевих дозвільних органів, адміністраторів та суб’єктів господарювання за порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру.

6. Додержання рівності прав суб’єктів господарювання під час видачі документів дозвільного характеру.

7. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи реалізується шляхом:

- Забезпечення дозвільними органами оприлюднення та вільного доступу до необхідної суб’єктам господарювання інформації для започаткування та провадження ними господарської діяльності.

- Забезпечення органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування адміністраторів, повною інформацією щодо порядку видачі документів дозвільного характеру місцевими дозвільними органами, зокрема переліку документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, зразків заяв та необхідних бланків, строків видачі документів дозвільного характеру, розміру плати за їх видачу (у разі її встановлення).

4. Організація роботи

8. Рішення про створення  дозвільного  центру з видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності (їх кількість), в межах адміністративно-територіальної одиниці, приймається  райдержадміністрацією.

9. Рішення про персональний та кількісний склад адміністраторів, в межах адміністративно-територіальної одиниці, приймається райдержадміністрацією.

10. Персональний склад штату представників місцевих дозвільних органів, для представлення цих органів в дозвільному центрі, формується за поданням відповідних місцевих дозвільних органів та затверджується розпорядженням райдержадміністрації

У разі необхідності, склад дозвільного центру може змінюватися та доповнюватись.

11. Кожний місцевий дозвільний орган в обов‘язковому порядку надає кандидатуру (кандидатури) свого представника до персонального складу представників дозвільних органів для представлення цих органів в офісі та забезпечення принципу організаційної єдності видачі документів дозвільного характеру, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

5. Порядок взаємодії

12. Дозвільний центр очолює адміністратор.

13. Адміністратор організовує роботу в дозвільному центрі, пов‘язану з прийомом необхідних документів для одержання документів дозвільного характеру та видачу їх суб’єкту господарювання, наданням суб‘єктам господарювання консультацій щодо започаткування або провадження господарської діяльності, забезпечує взаємодію та документообіг між місцевими дозвільними органами та їх представниками в офісі.

14. Адміністрування документообігу в дозвільному центрі покладається на адміністратора .

15. Представник місцевого дозвільного органу забезпечує контроль за процедурою підготовки, оформлення та додержанням термінів видачі, документів дозвільного характеру під час його розгляду відповідним місцевим дозвільним органом.

16. Дозвільний центр забезпечує проходження дозвільно-погоджувальних процедур або їх окремих етапів, без участі суб’єктів господарювання згідно з погодженими всіма учасниками офісу та затвердженими рішенням органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування внутрішніх регламентів роботи офісу. У разі, якщо дозвільна процедура розбивається на кілька етапів, проходження яких визначається окремими регламентами, то заявник замовляє у адміністратора офісу проходження окремих етапів дозвільної процедури. Якщо між етапами дозвільної процедури згідно з регламентами не вимагається участь заявника, то без його участі, але за його бажанням офіс забезпечує проходження кількох етапів дозвільної процедури.

17. Перелік дозвільно-погоджувальних процедур, проходження яких забезпечується в дозвільному центрі  може бути розширений за розпорядженням райдержадміністрації. 

18. Кожний учасник дозвільного центру  несе повну відповідальність за своєчасне та комплексне виконання покладених на нього функцій.

19. Представник дозвільного органу щоквартально готує та надає до органу, який він представляє у дозвільному центрі, інформацію щодо проходження дозвільних процедур.

20. Адміністратор та представники дозвільних органів щоквартально готують та надають до райдержадміністрації інформацію про роботу дозвільного центру.

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО:

 

Головний державний  санітарний лікар Ренійського району                             В.В.   Вовк

Начальник відділу ГУ МНС України в Одеській області                                  Ю.С.Кравченко

Начальник відділу земельних ресурсів у Ренійському районі                          М.Я.Брицько

Начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації           М.М.Бєлали

 

               Головний спеціаліст , начальник інспекції ДАБК                                        С.В.     Грабовська

 

               Начальник управління ветеринарної медицини,

               головний інспектор ветеринарної медицини    у Ренійському районі          С.А.Мірчевський  

 

              Міський голова                                                                                                Є.М.Маципудра