ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                          розпорядженням Т.в.о.голови

                                                                          Ренійської районної державної

                                                                          адміністрації 
                                                                          від «      »______________ 2017р.

                                                                           № _______

 

 

 

 

                                                        П О Л О Ж Е Н Н Я  

                             про юридичний сектор апарату Ренійської  районної

                                                         державної адміністрації.

 

                                                        1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1 Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальності  юридичного сектору апарату Ренійської райдержадміністрації, а також взаємовідносини сектору з іншими підрозділами райдержадміністрації.

1.2 Юридичний сектор, відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 року №179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрації» є структурним підрозділом Ренійської районної державної адміністрації і підпорядковується голові райдержадміністрації.

1.3 Структура,це Положення, посадові інструкції працівників юридичного сектору апарату Ренійської районної державної адміністрації затверджуються головою райдержадміністрації в установленому порядку.

1.4 Юридичний сектор Ренійської районної державної адміністрації з питань правового забезпечення діяльності райдержадміністрації підпорядковується безпосередньо голові Ренійської райдержадміністрації, з питань організації роботи апарату райдержадміністрації підпорядковуються керівнику апарату райдержадміністрації.

1.5 Сектор у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та голови районної державних адміністрацій, наказами керівника апарату райдержадміністрації, Положенням про апарат райдержадміністрації та цим Положенням. 
З питань організації та проведення правової роботи відділ керується актами Міністерства юстиції України.

1.6 Юридичний сектор апарату райдержадміністрації спрямовує,координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє ії проведення в райдержадміністрації.

1.7 Прийняття розпоряджень голови райдержадміністрації без погодження з юридичним сектором апарату райдержадміністрації не допускається.

1.8 Пропозиції юридичного сектору апарату райдержадміністрації щодо приведення розпоряджень та інших документів райдержадміністрації у відповідність до законодавства є обов’язковим для розгляду головою райдержадміністрації. У разі неврахування пропозиції юридичного сектору апарату райдержадміністрації або часткового їх врахування, сектор  подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту розпоряджень та інших документів.

1.9 Юридичний сектор апарату райдержадміністрації очолює завідувач сектору.

1.10 Завідувач сектору призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації. 

1.11 На період відсутності завідувача сектору  (відпустка,відрядження,хвороба тощо0 його обов’язки виконує головний спеціаліст юридичного сектору апарату райдержадміністрації.

1.12 Сектор організовує свою роботу на основі одноособовості з установленням персональної відповідальності посадових осіб сектору за стан справ на доручений ділянці роботи,виконання ними певних завдань і функцій. Одноособовість поєднується з колегіальним обговоренням питань,що входять до компетенції сектору.

1.13 Зміни та доповнення до цього Положення розробляються завідувачем юридичного сектору .

 

                                                     2.ЗАВДАННЯ

                                             Основні завдання юридичного сектору

 

2.1 Правове забезпечення діяльності Ренійської районної державної адміністрації.

2.2 Організація правової роботи,спрямованої на правильне застосування,неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства,розпоряджень голови райдержадміністрації,працівниками райдержадміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов’язків.

2.3Підготовка інформаційних,довідкових та інших матеріалів з питань застосування законодавства.

2.4 Юридичний сектор апарату райдержадміністрації представляє інтереси Ренійської районної державної адміністрації у судах та інших державних органів під час розгляду правових питань або спорів.

2.5 Забезпечує організацію роботи по виконанню заходів щодо запобігання корупційним проявам.

 

                                                      3.ФУНКЦІЇ

                 З метою виконання покладених на нього завдань,юридичний сектор.

 

3.1Організовує та бере участь у забезпечення реалізації державної правової політики, правильного застосування законодавства в райдержадміністрації,представляє інтереси райдержадміністрації в судах.

3.2Розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації,рішень колегії з питань, що належить до компетенції райдержадміністрації,згідно із Законом України «Про місцеві державні адміністрації».

3.3Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів розпоряджень та інших актів,що подаються на підпис голові районної державної адміністрації,погоджує(візує)їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

3.4Проводить юридичну експертизу проектів розпоряджень,підготовлених структурними підрозділами районної державної адміністрації,за результатами якої готує висновки за формою,що затверджується Мін’юстом, погоджує(візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.5 Переглядає разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідності до законодавства.

3.6 Інформує голову районної державної адміністрації про необхідність вжиття заходів щодо внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів,визнання їх такими, що втратили чинність.

3.7Вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо подання розпоряджень на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін’юстом.

3.8 Організовує роботу, пов’язану з укладенням договорів, готує їх проекти(без участь у їх підготовці0 та здійснює заходи, спрямовані на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівника заінтересованих структурних підрозділів райдержадміністрації.

3.9 Організовує претензійну та позовну роботу,здійснює контроль за їх проведенням.

3.10Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації аналіз результатів господарської діяльності районної державної адміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості.

3.11Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані з результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності районної державної адміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

3.12Сприяє правильному застосування актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові районної державної адміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

3.13Здійснює методичне керівництво правовою роботою в районної державної адміністрації, подає пропозиції на розгляд голови районної державної адміністрації щодо ії поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації.

3.14Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

3.15Роз’яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації.

3.16Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників районної державної адміністрації.

3.17Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів районної державної адміністрації в судах та інших органах.

 

                                                                    4. ПРАВА

                                                    Юридичний сектор має право:

 

4.1Перевіряти додержання вимог законодавства у структурних підрозділах райдержадміністрації та здійснювати контроль за відповідністю законодавству актів цих підрозділів, вносити пропозиції щодо усунення виявлених порушень і недоліків.

4.2Залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ і організації, а також вчених і фахівців для вирішення питання, що належить до його компетенції.

4.3Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ,організацій,інформацію,документи,інші матеріали, а від органів державної статистики безоплатно статистичні дані,необхідні для виконання покладених на нього завдань.

4.4 Брати участь у нарадах і засіданнях, що проводяться в райдержадміністрації.

4.5Вносити голові райдержадміністрації пропозиції щодо проведення проектів розпоряджень у відповідності з вимогами законодавства.

4.6Давати роз’яснення, рекомендації, вказівки, що входять до компетенції сектору з юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації.

4.7Вносити пропозиції щодо заохочення за успіхи в роботі та застосування заходів дисциплінарного впливу за порушення працівниками трудової дисципліни і правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

                                                              5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

Юридичний сектор апарату  Ренійської районної державної адміністрації несе відповідальність, згідно Закону України «Про державну службу», Закону України «Про запобігання корупції », Кодексу законів про працю за :

 

5.1 Невчасне і неналежне виконання покладених на нього завдань і функцій.

 

5.2 Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх організаційно-нормативних документів при здійсненні функції, покладених на сектор з юридичного забезпечення апарату райдержадміністрації.

 

5.3 Недостовірність відомостей та інформації з питань, що належать до компетенції сектору з юридичного забезпечення, якщо така недостовірність виникла з вини працівника сектору.

 

                                     6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

Юридичний сектор апарату райдержадміністрації під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами Ренійської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами,установами,організаціями.

 

 

 

Завідувач сектору з юридичного

забезпечення апарату Ренійської  РДА                                                 Г.П.Челак

 

 

Погоджено :

 

Керівник апарату Ренійської РДА                                                        О.П.Калайджі