Управління соціального захисту населення Ренійської районної державної адміністрації діє на підставі положення:

 

ЗАТВЕРДЖЕНО                                        

Розпорядження голови Ренійської районної державної адміністрації         

                                                                        03.05.2018 № 152/А-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління соціального захисту населення Ренійської районної державної адміністрації

 

1. Управління соціального захисту населення Ренійської районної державної адміністрації (далі - управління) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, юридичною особою публічного право, що утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на управління завдань.

 2. Управління підпорядковане голові районної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації. Координацію та контроль за діяльністю управління здійснює перший заступник голови Ренійської районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики (далі - Мінсоцполітики), Міністерства фінансів України, Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської облдержадміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, а також положенням про управління.

 

4. Основним завданням управління у межах реалізації державної соціальної політики в районі у сфері соціального захисту населення, є:

4.1 забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці зайнятості населення, у тому числі соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, і тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань;

4.2  забезпечення реалізації державної політики з питань соціального захисту населення, дітей, внутрішньо переміщених осіб, підтримки сім’ї, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних, молодих сімей; запобігання та протидія домашньому насильству; забезпечення рівності прав чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми, виконання програм і заходів у цій сфері;

4.3 призначення та виплата соціальної допомоги, адресної грошової допомоги, компенсацій та інших соціальних виплат, встановлених законодавством України, надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та пільг з оплати житлово-комунальних послуг і послуг зв’язку;

4.4 розроблення та організація виконання комплексних програм та заходів щодо поліпшення становища соціально вразливих верств населення, внутрішньо переміщених осіб, сімей та громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, та всебічне сприяння в отриманні ними соціальних виплат та послуг за місцем проживання, перебування;

4.5 забезпечення соціальної інтеграції осіб з інвалідністю, сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до об'єктів соціальної інфраструктури;

4.6   забезпечення у межах повноважень контролю за діяльністю виконавчих органів місцевого самоврядування щодо опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність яких обмежена;

4.7  реалізація державної політики у сфері оздоровлення осіб з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, ветеранів війни (в тому числі учасників антитерористичної операції), осіб, на яких поширюється чинність законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертв нацистських переслідувань»;

4.8 здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

 

5. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

5.1 організовує виконання норм Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2 аналізує стан та тенденції соціального розвитку у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5.3 бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально- економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5.4 вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5.5 забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.6 бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.7 розробляє проекти розпоряджень голови райдержадміністрації;

5.8 бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.9 бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної районної ради;

5.10 готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні, аналітичні та статистичні матеріали, адміністративну, оперативну звітність з питань що належить до його компетенції, для подання голові районної державної адміністрації;

5.11 забезпечує проведення заходів щодо запобігання корупції;

5.12 готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.13 розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.14 опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.15 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

5.16 постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.17 виконує повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.18 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.19 організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.20 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.21 бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.22 забезпечує захист персональних даних;

5.23 залучає громадські та благодійні організації до виконання соціальних програм і відповідних заходів;

5.24 здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України; проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи;

5.25  забезпечує організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями;

5.26 у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

- забезпечує співробітництво з профспілками та їхніми об’єднаннями, організаціями роботодавців та їхніми об’єднаннями, сприяє розвитку соціального діалогу;

- проводить в установленому законодавством порядку повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечує зберігання копій;

- проводить моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, а також фізичних осіб – підприємців;

- забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці;

- розробляє (бере участь у розробленні) територіальну програму зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

- бере участь у виконанні заходів, передбачених державними програмами соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку зі Збройних Сил та інших військових формувань і контролює їх реалізацію;

 

5.27 з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

- організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством України;

       - проводить призначення та виплату:

       - державної допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;

       - одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, одноразової грошової допомоги членам сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також особам, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності;

       - одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті, а також інших видів державної підтримки відповідно до законодавства України;

        -  матеріальної допомоги військовослужбовцям звільненим з військової строкової служби;

        -   щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом І групи, а також особою, яка досягла 80-річного віку; непрацюючим фізичним особам за надання соціальних послуг;

        -   одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання „Мати-героїня";

        -   бере участь у роботі комісій, утворених при державній адміністрації та районній раді з питань соціального захисту населення;

        -  сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

        - проводить електронні звірки інформації від організацій-надавачів послуг щодо витрат, пов'язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

        - проводить розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

        -  формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів державних соціальних допомог;

        -  проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому законодавством порядку;

        - організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

        - надає консультації з питань прийому документів для призначення усіх видів компенсацій, пільг, соціальної допомоги та послуг у сільській місцевості, у тому числі шляхом організації роботи «мобільних соціальних офісів»;

        -   здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим використанням коштів, спрямованих на надання державної соціальної допомоги та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

        -  організовує роботу головних державних соціальних інспекторів.

5.28 у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

-  організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

-  здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  організовує санаторно-курортне лікування осіб з  інвалідністю, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до законодавства України;

-  подає пропозиції до проектів регіональних програм із соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

-  організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, що мають право на пільги відповідно до законодавства України;

-  організовує збір і подання документів для виплати:

-  одноразової грошової допомоги постраждалим і внутрішньо переміщеним особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особа частково або повністю не має здатності (не набула здатності або втратила її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті;

-  одноразової грошової допомоги особам, які отримали тілесні ушкодження під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року;

-  веде облік внутрішньо переміщених осіб;

-        проводить   перевірки  достовірності   та   повноти   інформації   про

фактичне  місце  проживання/перебування  внутрішньо переміщеної особи;

-        аналізує стан виконання комплексних програм, здійснення заходів

соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, надання встановлених законодавством пільг соціально незахищеним громадянам та подає голові районної держадміністрації пропозиції з цих питань;

-       видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на

пільги відповідно до чинного законодавства України;

-  організовує та проводить виплату одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми;

 

5.29 у сфері надання населенню соціальних послуг (соціального обслуговування), проведення соціальної роботи:

- організовує роботу з визначення потреби адміністративно - територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції районній держадміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту та соціального обслуговування населення формування соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг недержавними організаціями;

- забезпечує облік осіб, які звертаються в управління з питань їх направлення в установи та заклади, що надають соціальні послуги, сприяє в оформленні документів цим особам;

-  спрямовує та координує діяльність Ренійської центру  соціальних служб  сім’ї, дітей і молоді, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) та інших установ, закладів та служб в реалізації законодавства України;

- сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

- забезпечує доступність громадян до соціальних послуг, контролює їх якість та своєчасність надання відповідно до законодавства України;

- бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на будівництво установ і закладів соціального захисту населення та соціального обслуговування населення;

- сприяє створенню недержавних служб, закладів, установ, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, насильства в сім’ї, іншим особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

- сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам, які потребують волонтерської допомоги, та поширенні інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів, фізичних осіб, організації та установи;

- сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

- організовує роботу з питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, цивільна дієздатність  яких обмежена;

- сприяє благодійним, релігійним, волонтерським, громадським об’єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а також іншим соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- вживає заходів щодо запобігання бездомності та соціального захисту бездомних громадян;

- сприяє підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, працівників установ і закладів системи соціального захисту та обслуговування населення;

 

5.30 у сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:

-       веде облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, як

мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

-       проводить роботу з оформлення документів для визначення права осіб

з інвалідністю та дітей-інвалідів на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;

-       координує роботу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю та

дітей з інвалідністю місцевого рівня і сприяє їх розвитку, розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування щодо потреби у створенні, реорганізації, ліквідації реабілітаційних установ;

-       приймає у встановленому порядку рішення про направлення до

реабілітаційних установ осіб з інвалідністю, у тому числі дітей з інвалідністю, а також дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності;

-       здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених

законодавством України;

-       визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих

категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у проведенні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту соціального захисту населення обласної  держадміністрації;

-       подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у

комунальних реабілітаційних установах для осіб з  інвалідністю та дітей з інвалідністю;

-       інформує осіб з інвалідністю щодо можливостей проходження ними

професійної реабілітації в реабілітаційних установах і про послуги державної служби зайнятості з метою вибору ними виду професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

-       інформує центри зайнятості місцевого рівня та відділення Фонду

соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які виявили бажання працювати;

- бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення;

 

5.31     забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;

5.32   інформує населення з питань, що належать до його компетенції, роз'яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації;

5.33   забезпечує на відповідному рівні реалізацію міжнародних проектів із соціальних питань;

5.34 сприяє інтеграції в суспільство та соціальній адаптації бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до Закону України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;

5.35 сприяє реалізації апробаційних програм щодо неповнолітніх осіб та осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням відповідно до Закону України «Про працю»;

5.36 взаємодіє зі структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, міграційної служби, служби зайнятості, органами внутрішніх справ, а також з підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності з питань розвитку соціальних послуг у громаді;

 

 

5.37 з питань поліпшення становища сімей, запобіганню насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

- забезпечує реалізацію заходів із запобігання та протидії домашньому насильству та ефективну взаємодію усіх суб’єктів, які реалізують такі заходи;

- реалізує передбачені законодавством заходи, спрямовані на протидію торгівлі людьми;

- здійснює заходи, спрямовані на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків;

- координує в межах повноважень проведення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

- надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям і сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї;

- забезпечує в межах повноважень розроблення та проведення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

- надає методичну допомогу, відповідним органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії дискримінації за ознакою статі та торгівлі людьми, запобігання насильству в сім’ї, проводить збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- здійснює інші передбачені законом України повноваження;

 

6. Управління для виконання своїх повноважень і завдань має право:

6.1 отримувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання передбачених для нього завдань;

6.2 залучати до виконання окремих завдань, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);

6.3 вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи управління з питань соціального захисту населення;

6.4 користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв'язку та комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами;

6.5 скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

7. Управління в установленому законодавством порядку та в межах повноважень взаємодіє з Департаментом соціальної та сімейної політики обласної державної адміністрації, з районною державною адміністрацією та іншими структурними підрозділами, з  органами місцевого самоврядування,  а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності отримання та передання інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та проведення запланованих заходів.

 

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з  Департаментом соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

8.1. До складу управління входять такі відділи, головний державний соціальний інспектор, головний спеціаліст з питань праці, головний спеціаліст апарату, провідний спеціаліст апарату:

- відділ грошових виплат та компенсацій;

- відділ персоніфікованого обліку та з питань обслуговування осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці;

- відділ бухгалтерського обліку ;

- головний державний соціальний інспектор;

- головний спеціаліст з питань праці;

- головний спеціаліст апарату;

- провідний спеціаліст апарату.

 

9. Начальник управління:

 

9.1. виконує функції керівника державної служби в управлінні, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

9.2.  організовує планування роботи з персоналом управління соціального захисту населення райдержадміністрації, в тому числі організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В", забезпечує прозорість і об’єктивність таких конкурсів відповідно до вимог цього Закону;

9.3. забезпечує планування службової кар’єри, планове заміщення посад державної служби підготовленими фахівцями згідно з вимогами до професійної компетентності та стимулює просування по службі;

9.4. забезпечує своєчасне оприлюднення та передачу районній державні адміністрації, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про вакантні посади державної служби з метою формування єдиного переліку вакантних посад державної служби, який оприлюднюється;

9.5. призначає громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій "Б"  (за погодженням з головою райдержадміністрації) і "В", звільняє з таких посад відповідно до цього Закону;

9.6. присвоює ранги державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

9.7. забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців управління;

9.8. здійснює планування навчання персоналу управління з метою вдосконалення рівня володіння державними службовцями державною мовою, регіональною мовою або мовою національних меншин, визначеною відповідно до закону, а також іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи, у випадках, якщо володіння такою мовою є обов’язковим відповідно до цього Закону;

9.9. здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в управлінні;

9.10. розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

9.11. приймає у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В";

9.12. виконує функції роботодавця стосовно працівників управління, які не є державними службовцями;

9.13. створює належні для роботи умови та їх матеріально-технічне забезпечення;

9.14. подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про управління;

9.15. затверджує посадові інструкції та визначає обов'язки працівників управління;

9.16. звітує перед головою райдержадміністрації про виконання завдань управління та затверджених планів роботи;

9.17. вносить пропозиції стосовно розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, розробляє проекти відповідних рішень;

9.18. представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з Департаментом, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва районної державної адміністрації;

9.19. видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням, накази нормативно – правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінню юстиції в Одеській області;

9.20. подає на затвердження голови райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 9.21. розпоряджається коштами у межах затвердженого головою райдержадміністрації кошторису управління;

 9.22. проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

 9.23. забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.24. погоджує з головою райдержадміністрації надбавки, доплати та премії  державним службовцям категорії "Б"; 

9.25. виконує інші повноваження, визначені законодавством.

 

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути   скасовані  головою  районної державної   адміністрації, відповідним  міністерством,  іншим  центральним органом виконавчої влади або судом.

11.   Начальник управління може мати  заступника , якого призначає на посаду і звільняє з посади у відповідності до Закону України "Про державну службу».

12. У випадку тимчасової відсутності, в тому числі в зв’язку із відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, службовим відрядженням начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника, начальник відділу персоніфікованого обліку управління. 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

14. Управління здійснює свою діяльність на основі кошторису – основного планового документа, яким на бюджетний період встановлюється повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.

15.  Структуру, штатний розпис та кошторис управління затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

16.  Управління є  юридичною  особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в управлінні державної казначейської служби  України в Ренійському районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.