ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження

голови райдержадміністрації

від «____»_________2017 р.

№___________________

                                                          

 

,

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ фінансово-господарського забезпечення апарату

Ренійської районної державної адміністрації


            1. Відділ фінансово-господарського забезпечення апарату Ренійської районної державної адміністрації (далі - відділ), є структурним підрозділом апарату, що утворюється розпорядженням голови Ренійської районної державної адміністрації і підпорядковується безпосередньо голові Ренійської районної державної адміністрації та керівнику апарату Ренійської районної державної адміністрації.

            2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією та законами України, постановами Верховної ради, указами та розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та інструкціями Міністерства фінансів України, Держказначейства України, іншими нормативними актами, розпорядженнями голови облдержадміністрації, райдержадміністрації та цим Положенням.

          Положення про відділ затверджується в установленому порядку розпорядженням голови Ренійської районної державної адміністрації 

            3. Основними завданнями відділу є:

            3.1. Здійснення матеріально-технічного, господарсько-побутового, фінансового забезпечення діяльності апарату Ренійської районної державної адміністрації.

            3.2. Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Ренійської районної державної адміністрації та складення звітності.

            3.3. Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.

            3.4. Забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності. 

            3.5. Забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

            3.6. Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів.

            3.7. Здійснення заходів щодо енергозбереження і скорочення витрат на комунальні послуги та енергоносії.

            4. З метою забезпечення реалізації основних завдань відділ:

            4.1. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством.

            4.2. Своєчасно подає звітність.

            4.3. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори (обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів.

 

 

            4.4. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо проведення господарських операцій, інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу.

            4.5. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її списання відповідно до законодавства.

            4.6. Здійснює поточний контроль за дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов'язань, їх реєстрації в органах Державної казначейської служби та здійсненням платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, правильністю зарахування та використання власних надходжень бюджетної установи, веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

            4.7. Здійснює планування та складання бюджетних запитів на відповідний рік щодо необхідності асигнувань на утримання апарату Ренійської районної державної адміністрації.

            4.8. Складає та погоджує з начальником Одеського Головного фінансового управління обласної державної адміністрації кошторис і план асигнувань загального фонду державного бюджету на утримання та штатний розпис апарату Ренійської районної державної адміністрації, уносить до них зміни протягом бюджетного року.

            4.9. Розробляє проекти розпоряджень голови Ренійської районної державної адміністрації з питань діяльності відділу; здійснює аналіз, узагальнення інформації і готує доповідні записки, подання, листи, інші документи щодо ефективного та економного використання бюджетних коштів.

            4.10. Здійснює контроль за економним і раціональним використанням енергоносіїв, телекомунікаційних та транспортних послуг, інвентарю, інших матеріальних цінностей, у встановлені строки проводить їх інвентаризацію.

            4.11. Здійснює ефективне розміщення працівників апарату Ренійської районної державної адміністрації в приміщеннях адміністративного будинку.

                        4.12. Забезпечує:

            дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та послуги, що закуповуються за бюджетні кошти;

           достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань;

           повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування;

          зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності;

           користувачів у повному обсязі правдивою та неупередженою інформацією про фінансовий стан бюджетної установи, результати її діяльності та рух бюджетних коштів;

           бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

           розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу ;

           здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.

 

          5. Відділ має право:

         5.1. Представляти Ренійську районну державну адміністрацію в установленому порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях незалежно від форми власності.

         5.2. Установлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і подання до відділу структурними підрозділами Ренійської районної державної адміністрації первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням. 

        5.3. Одержувати від відділів та структурних підрозділів Ренійської районної державної адміністрації, які йому підпорядковані, необхідні відомості, розпорядження, довідки та інші матеріали, а також пояснення до них.

       5.4. Надавати голові Ренійської районної державної адміністрації пропозиції щодо удосконалення порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності.

       5.5. Подавати в установленому порядку пропозиції голові, заступнику голови – керівнику апарату райдержадміністрації щодо:

- створення умов для належного збереження майна, цільового та  ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;

- визначення оптимальної структури відділу та чисельності її працівників;

- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;

- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами, щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.

        5.6. Вимагати від працівників адміністрації дбайливого ставлення до майна, раціонального та економічного використання енергоносіїв та витратних матеріалів установи.

       5.7. Впроваджувати нові форми документообігу фінансово-господарських первинних документів.      

       5.8. Перевіряти в структурних підрозділах райдержадміністрації щодо дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, зберігання та витрачання матеріальних цінностей.

 

 

            6. Відділ очолює начальник відділу-головний бухгалтер,   який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому чинним законодавством порядку та розпорядженням голови Ренійської районної державної адміністрації.

            7. Організація роботи відділу

         Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ренійської районної державної адміністрації:

            7.1. Організовує роботу з ведення бухгалтерського обліку та забезпечує виконання завдань, покладених на відділ.

            7.2. Здійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує раціональний та ефективний розподіл посадових обов'язків між його працівниками з урахуванням вимог щодо забезпечення захисту інформації та запобігання зловживанням під час ведення бухгалтерського обліку.

            7.3. Погоджує проекти договорів (контрактів), у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечуючи дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

            7.4. Подає голові Ренійської районній державній адміністрації пропозиції щодо:

         призначення на посаду та звільнення з посади працівників відділу;

        вибору та впровадження автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності з урахуванням особливостей діяльності відділу;

         забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.

            7.5. Підписує звітність та документи, які є підставою для:

          перерахування податків і зборів (обов'язкових платежів);

          проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;

          приймання і видачі грошових коштів; оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;

          проведення інших господарських операцій;

7.6. Планує та розроблює поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає кошториси витрат на їх утримання, організовує їх фінансування;

- веде бухгалтерський облік, подає бюджетну, фінансову та іншу звітність;

- застосовує комп’ютернi та iншi сучаснi технiчнi засоби та технологiї облiково-обчислювальних робіт;

- здiйснює контроль за законнiстю, своєчаснiстю та правильнiстю оформлення документiв; використанням фонду оплати працi; встановленням посадових окладiв; дотриманням фiнансової дисциплiни; правильнiстю нарахування та перерахування податкiв до державного бюджету та iнших платежів;

- дотриманням встановлених правил проведення iнвентаризацiї грошових, товарно-матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i платiжних зобов’язань; стягненням у встановлений термiн дебiторської та сплаченням кредиторської заборгованості;

- забезпечує органiзацiю проведення економiчного аналiзу господарсько-фiнансової дiяльностi з метою виявлення резервiв, запобiгання втратам;

 

            7.6. Здійснює контроль за:

          відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться відділом;

         цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;

         дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна Ренійської районної державної адміністрації;

          правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;

         відповідністю взятих бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов'язанням та бюджетним асигнуванням;

         додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

          оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;

          усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами та підрозділами бюджетної установи, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;

         7.7. Погоджує документи, пов'язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

         7.8. Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством.

         7.9. На працівників відділу поширюються всі обов’язки, обмеження і права відповідно до законів України «Про державну службу» та «Про засади запобiгання i протидiї корупцiї», іншими нормативними актами.

        7.10. Відділ здійснює свою роботу у відповідності до регламенту роботи райдержадміністрації та цього положення.

 

Заключні положення

 

Відділ фінансового забезпечення апарату районної державної адміністрації утримується за рахунок коштів Державного бюджету в межах граничної чисельності та фонду оплати праці апарату облдержадміністрації.

Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені з ініціативи голови адміністрації,  керівника апарату, начальника відділу – головного бухгалтера.

 

 

Голова Ренійської районної

державної адміністрації                                                                                       П.В. Дамаскін